METAR EPSY 211500Z 30013G27KT 260V340 CAVOK 12/07 Q1009=