METAR EPSY 020030Z 25009KT 220V280 6000 OVC007 03/02 Q1030=